Kodeks etyki biznesowej

Wierni poglądom, iż to właśnie człowiek stanowi najwyższe dobro, wprowadziliśmy zasady etyki w biznesie przekonani,
że dla żadnego przedsiębiorcy pragnienie osiągania zysków
nie powinno stanowić celu "ponad wszystko" i przysłaniać spraw istotnych dla człowieka i związanego z człowiekiem.

Dlatego mając jak powyższe na względzie AGREMA Poland Sp. z o.o. zobowiązuje się do:

  • Przestrzegania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ.
  • Przestrzegania wszelkich przepisów krajowych i międzynarodowych.
  • Odpowiedzialnego postępowania w relacjach wzajemnych z partnerami handlowymi, oraz organami publicznymi.
  • Zapewnienia godziwego wynagrodzenia za pracę.
  • Wyrażania sprzeciwu wobec prześladowaniom, przemocy i dyskryminacji.
  • Negowania pracy przymusowej oraz zatrudniania nieletnich.
  • Respektowania przepisów prawa o nieuczciwej konkurencji.
  • Wspierania wolności zrzeszania.
  • Respektowania praw miejscowych mieszkańców oraz współpracy z organizacjami i władzami lokalnymi.
  • Motywowania pracowników do wykonywania obowiązków zgodnie z zasadami etyki.

Zarząd, Akcjonariusze i Współpracownicy AGREMA Poland Sp. z o.o.

Polityka Prywatności