Polityka ekologiczna

Celem polityki ekologicznej Agrema Poland Sp. z o.o. jest troska o środowisko naturalne i dążenie do ciągłego eliminowania negatywnego wpływu naszej organizacji na środowisko.

Dlatego deklarujemy i zobowiązujemy się do:

  • Przyjęcia zasady zrównoważonego rozwoju, która uwzględnia nie tylko potrzeby bieżące dla obecnych czasów, ale również uwzględnia i nie narusza zdolności przyszłych pokoleń do realizowania ich własnych potrzeb w przyszłości.​
  • Dostarczanie produktów bezpiecznych dla środowiska przy zamierzonym ich zastosowaniu i nie wpływających nadmiernie na środowisko.
  • Przestrzegania wymogów wynikających z przepisów prawnych krajowych i Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska.
  • Przekazywania klientom wiedzy i informacji dotyczących bezpiecznego transportowania, magazynowania, stosowania, oraz kiedy wymaga tego sytuacja likwidowania dostarczonych produktów lub sposobów ich unieszkodliwiania.
  • Racjonalnego korzystania z zasobów wody, energii elektrycznej i innych źródeł energii.
  • Wprowadzania do obrotu produktów w opakowaniach wielokrotnego użytku, przydatnych do ponownego użycia w ramach recyklingu i odzysku.
  • Odpowiedzialnego i bezpiecznego likwidowania powstałych odpadów.
  • Zapobiegania sytuacjom awaryjnym mogącym mieć negatywny wpływ na środowisko.
  • Szkolenia pracowników podnoszących ich świadomość odpowiedzialności za stan naszego środowiska.
  • Ciągłego doskonalenia stosowania polityki ekologicznej.

Zarząd, Akcjonariusze i Współpracownicy AGREMA Poland Sp. z o.o.

Polityka Prywatności